Kereső
Ország:
Utazás:
Ellátás:
: +36 1 301 08 40
: +36 30 680 680 4

Románia - körutazás » Barangolás a székely magyar földön

szálloda 

Választható utazási mód:

Busszal

Útvonal:

Székesfehérvár - Budapest - Csíkszereda - Madéfalva - Gyílkos tó - Békás szoros - Székelyudvarhely - Marosvásárhely - Budapest

Program:

 

1. nap: Csíkszereda

Elutazás Székesfehérvárról, a Piac téri parkolóból reg­gel 4.45-kor. Budapestről az autóbusz 6 óra­kor in­dul a Déli pálya­ud­vartól. Utazás a Szolnok - Ártánd - Nagyvárad - Torda - Maros­vásár­hely útvo­nalon Székely­földre. Szállás Hargita megye szék­helyén, Csík­sze­redán (3 éj).

2. nap: Madéfalva, Gyergyószentmiklós, Szárhegy, Ditró, Gyilkos-tó, Békás-szoros

Ezen a napon a Gyergyói-medencével és környékével is­mer­ke­dünk. Oda­útban fotó­szünet a madé­falvi ve­sze­delem emlék­mű­vé­nél.
Gyergyószentmiklóson séta a hangulatos város­köz­pont­ban, majd láto­gatás a gyö­nyörű barokk ör­mény erőd­templom­ban. Ezt köve­tően Szár­hegy faluban a Lázár-vár­kastélyt nézzük meg. Az erdélyi re­ne­szánsz­nak talán leg­lát­ványo­sabb emléke ez az épü­let­együt­tes.
A szomszédos Gyergyóditró faluban a neogótikus plé­bá­nia­templom nemcsak szépségével, hanem mére­tei­vel is elbűvöli a turistákat. Tornyai maga­sabbak, mint a Párizsi Notre Dame-éi.
A délutáni órákban a Keleti-Kárpátok két természeti csodá­já­hoz láto­ga­tunk. Először sétálunk a vad­re­gé­nyes Gyilkos-tó partján, majd a Kárpátok ke­leti lej­tő­in le­eresz­kedünk a Békás-szorosba. A Békás-patak szur­do­kának nincs párja az egész Kárpá­tokban, drá­mai hatá­súak a 200-300 méter magas, szinte függő­le­ges szikla­falak jó egy km-en keresztül.

3. nap: Szent Anna-tó, Sepsiszentgyörgy, Zágon, Alsócsernáton, Kézdivásárhely

Egész napos kirándulás Székelyföld déli részébe. Az első programunk egy párat­lan természeti ritkaság, a Szent Anna-tó (Európa egyetlen nagy­méretű vulkáni kráter­tava).
A késő délelőtti órákban Sepsiszentgyörggyel, Ko­vász­na megye szék­helyével ismer­kedünk, mely a leg­na­gyobb magyar többségű város Székely­földön. Dél­után először Mikes Kelemen szülő­falujába, Zágon­ba uta­zunk, láto­gatás az egykori Mikes-kúriában beren­dezett emlék­múzeum­ban. Tovább­utazás Alsó­cser­ná­ton faluba, ahol meg­nézzük Székely­föld leg­gaz­da­gabb nép­rajzi múzeumát. A Haszmann test­vé­rek által össze­gyűjtött kiállí­tási anyag mennyi­sé­ge és minő­sége még a sokat látott utazókat is elkáp­ráz­tat­ja.
A napi programot a Kárpát-medence legkeletibb ma­gyar­lakta városának, Kézdi­vásár­hely­nek a meg­te­kin­té­sé­vel zárjuk. A gyönyö­rűen fel­újított fő­tér és a kü­lön­le­ges város­szerkezet (az ún. udvar­terek) miatt sokan Székely­föld leg­szebb váro­sának tart­ják Kézdi­vásár­helyet, Gábor Áron városát.

4. nap: Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyimesbükk, „ezeréves” határ, gyimesi csángó lakoma, Máréfalva

Délelőtt Csíkszeredán megnézzük a Makovecz Imre ál­tal tervezett gyönyörűszép Milleniumi templomot, majd látogatás a Mikó-várban berendezett Csíki Szé­kely Múzeumban. A múzeum több kiváló kiállítása kö­zül ki­emel­ke­dik a nép­rajzi anyag, kü­lö­nö­sen a csíki nép­vi­se­le­te­ket bemutató babagyűjtemény.
Ezt követően Csíksomlyóval és annak híres zarán­dok­temp­lomával ismerkedünk (a katolikus szé­ke­lyek val­lá­si központja).
A délutáni órákat a Kárpátokban, a Gyimesek vidé­kén, a gyi­me­si csán­gók kö­zött töltjük. Gyimesbükkön lá­to­ga­tást teszünk a Rákóczi-várnál és az „ezeréves” ha­tár­nál, majd részt veszünk egy igazi csángó mu­lat­sá­gon és lakomán (csángó népdalok, táncok, nép­vi­se­let, éte­lek, ita­lok). Sok turista számára ez a folklór prog­ram az erdélyi utazás legnagyobb él­mé­nyét jelenti.
Késő délután utazás a Hargita lábai mentén Székely­ud­var­helyre. Útközben rövid séta a székely­ka­pui­ról hí­res faluban, Máréfalván. Szállás Székelyudvarhely köz­pont­já­ban (3 éj).

5. nap: Székelyudvarhely, Parajd, Szováta, Korond, Farkaslaka, Szejkefürdő

Székelyudvarhely Erdély „legmagyarabb” városa, a la­kos­ság több mint 95%-a ma is magyarnak vallja ma­gát. Kora délelőtt egy sétát teszünk a szépen kar­ban­tar­tott belvárosban. A város legújabb neve­ze­tes­sé­ge az a szoborpark, mely a magyar és a székely tör­té­ne­lem nagyjainak állít emléket.
Ezután utazás Parajdra, látogatás a sóbányában, majd séta a szovátai Medve-tó partján. Szováta Szé­kely­föld­nek a legnépszerűbb nyári üdülőhelye, a für­dő­te­le­pen gyönyörű villák sorakoznak, melyek jó része még a Monarchia időszakában épült. Vissza­út­ban Szé­kely­ud­var­hely­re szabad program a fazekas­művé­szeté­ről híres Korond községben (erdélyi nép­mű­vé­sze­ti tár­gyak ki­ra­ko­dó­vá­sára).
Ezt követően ismerkedés egy tipikus székely faluval, Farkaslakával. Tisztelgés a nagy székely-magyar író, Tamási Áron síremlékénél, majd a szülőházában be­ren­de­zett érdekes emlékkiállítást mutatják meg az író családtagjai.
A nap befejezéseképpen ellátogatunk Szejkefürdőn a „legnagyobb székely”, Orbán Balázs egészen kü­lön­le­ges, 12 különböző stílusú székelykapuval dí­szí­tett sír­emlékéhez.

6. nap: Szászföld (Berethalom, Segesvár, Fehéregyháza), Székelykeresztúr, Agyagfalva, Székelyderzs, szalonnalakoma

Átruccanás Szászföldre. Berethalom városkában lá­to­ga­tás az impozáns gótikus erődtemplomban (UNESCO világörökség). Ezt követően a szintén a vi­lág­örök­ség­hez tartozó Segesvár romantikus, kö­zép­ko­ri óvárosával ismerkedünk, majd a szomszédos Fe­hér­egy­há­zán megnézzük a Petőfi múzeumot és em­lék­par­kot. Rövid pihenő a falu melletti Petőfi em­lék­mű­nél, nagy költőnk halálának fel­té­te­le­zett hely­színén.
Délután visszatérünk Székelyföldre, és Szé­kely­ke­reszt­úron a Gyárfás-kúriához látogatunk, ahol Petőfi az utolsó estéjét töltötte. A Petőfi emlékszoba meg­te­kin­té­se után Székelyderzsre utazunk, útközben rövid fotószünetre megállunk Agyagfalván, az 1848-as szé­kely nem­zet­gyűlés emlékművénél. Székelyderzsen az UNESCO vi­lág­örök­ség­hez tartozó erőd­templomot néz­zük meg. A templom belső falán látható a Szt. László legenda nagyon értékes középkori freskója. A falu lakossága ősi szokás szerint mind a mai napig a bástyákban tárolja a szalonnát. A templomerőd meg­te­kin­té­se után a csoport részt vesz egy ún. sza­lon­na­la­ko­mán, ahol más helyi ké­szí­tésű ételeket is meg­kós­tol­hat­nak (kolbász, juhsajt, lekvár, tojás, házi kenyér, zöldségek stb.).

7. nap: Marosvásárhely

Délelőtt városnézés Székelyföld legnagyobb vá­ro­sában, Marosvásárhelyen, ahol az elmúlt évtizedek (kü­lönösen a Ceauşescu-korszak) el­románosítási po­li­ti­ká­ja következtében mára valamivel 50% alá csök­kent a magyarság rész­aránya. A város sok pom­pás épü­lete közül kiemelkedik a magyaros-szecessziós stílusban épült Kultúrpalota. Sokan Erdély legszebb épületének tartják. Lehetőség a gyö­nyö­rű belső ter­mek meg­tekintésére is. A városnézés másik fény­pont­ját a Teleki Téka meglátogatása jelenti. A könyvtár épü­le­tében kapott helyet a Bolyai emlék­szoba is, ugyanis Bolyai János, a leg­híre­sebb magyar mate­ma­tikus itt tanult Marosvásárhelyen.
A városnézés után búcsú Székelyföldtől, hazautazás a Torda - Nagyvárad - Ártánd - Szolnok útvonalon. Érkezés Budapestre, majd Székesfehérvárra a késő esti órákban.

Fekvése:

 Székelyföld egy 2-3 magyar megyényi terület Er­dély keleti részén, a Kárpátok lábainál, a magyar ha­tár­tól többszáz km-re, ahol a lakosság több mint 90%-a még mindig magyarnak vallja magát. Tart­sa­nak velünk egy csodá­latos, fel­emelő uta­zásra a széke­lyek közé, ismer­ked­jenek meg Székely­föld váro­saival, falvaival, természeti csodái­val, gyö­nyö­rű tájai­val, mű­kincsei­vel, magyar vonat­koz­ású tör­té­nel­mi emlé­keivel. Az út meg­ha­tározó él­mé­nyét jelen­tik majd a székely magya­rokkal való talál­kozások, akiknek ven­dég­sze­re­te­te, köz­vet­len­sé­ge, ter­mé­sze­tes­sé­ge, jó­lel­kű­sé­ge, se­gí­tő­kész­sé­ge és büsz­kén vállalt ma­gyar­ság­tu­da­ta egy már-már el­fe­le­dett világ­ba viszi vissza a lá­to­ga­tókat.

Elhelyezés:

 6 éjszaka hangulatos szállodákban, ké­nyel­mes, két­ágyas, fürdőszobás szobákban (3 éj­szaka Csík­sze­re­dán és 3 éjszaka Szé­kely­ud­var­he­lyen

Felszereltsége:

A székelyudvarhelyi szálloda egy kis wellness-részleggel ren­del­ke­zik (szaunák, pezsgőfürdő), melyet a szálloda vendégei in­gyen használhatnak.
Nincs éjszakai buszozás.

Ellátás:

Reggeli

SUN+ :

Büféreggeli + gyimesi csángó lakoma a 4. na­pon + szalonnalakoma a 6. napon Székely­der­zsen / fakultatív vacsora a 4. és a 6. nap ki­vé­te­lével.

Egyéb információk:

 

Utazás

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

KÓD: FVT

Indulás Nap/éj Típus Ellátás Utazás  
Bővebb tájékoztatásért érdeklődjön irodánkban  

Kedvezmények:

3. ágy kedvezménye 14.000 Ft

Felár:

 

Félpanziós felár: 13.400 Ft
(4 vacsora az 1., 2., 3. és 5. napon)
 
Egyágyas felár: 25.900 Ft

Az ár tartalmazza:

 

az autóbuszos utazást, a 6 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a gyimesi csán­gó lakoma és a székelyderzsi szalonna­la­ko­ma költségeit (az erődtemplom be­lé­pő­jé­vel együtt),

Az ár nem tartalmazza:

Belépő dijakat

foglalás