Kereső
Ország:
Utazás:
Ellátás:
: +36 1 301 08 40
: +36 30 680 680 4

Franciaország - körutazás » Párizs - Versailles - Loire-Völgye I.

szálloda  

Választható utazási mód:

Busszal

Útvonal:

Budapest - Rems - Párizs - Versailles - Chambord - Nürnberg  - Linz - Budapest

Program:

1. nap:

Elu­tazás Szé­kes­fehér­vár­ról a Piac téri par­koló­ból reg­gel 4.45-kor. Buda­pest­ről az autó­busz 6 óra­kor indul a Déli pálya­udvar­tól. Uta­zás a Tata­bánya - Győr - Hegyes­halom - Linz - Nürn­berg útvo­nalon. Szál­lás Német­ország­ban, a Raj­na-vidé­ken (1 éj).

2. nap: Reims, Párizs

Uta­zás a Saar­brücken - Metz - Reims útvo­nalon a fran­cia fővá­rosba. Útköz­ben a fran­cia gótika legé­ret­tebb alko­tásá­nak tar­tott Reimsi Székes­egy­ház meg­tekin­tése. Itt koro­náz­ták évszá­zado­kon keresz­tül a fran­cia kirá­lyo­kat.
Érke­zés Párizsba a dél­utáni órák­ban. Rövid autó­buszos város­nézés (Diák­negyed, Luxem­bourg-kert, Luxem­bourg-palota, Sor­bonne egye­tem, Pant­heon, Szt. Mihály útja, Inva­lidu­sok temp­loma stb.), majd ismer­kedés a város­sal az Eiffel-torony­ból. Szál­lás Párizs elő­váro­sában (3 éj).

3. nap: Párizs, Versailles

Kora dél­előtt az autó­buszos város­nézés foly­tatása Párizs­ban (Dia­dalív, Champs Elysées, Con­corde tér, Tuileriák kertje stb.). Ezu­tán a világ talán leg­gaz­dagabb múzeu­mába, a Louvre-ba láto­gatunk. A múzeum sok ezer műkin­cse közül a leg­híre­seb­bek a Milói Vénusz (az ókori esz­ményi szép­ség meg­tes­tesí­tője) és Leo­nardo da Vinci Mona Lisája.
Dél­után XIV. Lajos (a Nap­király) fény­űző palo­tájá­nak, a Versailles-i kas­tély­nak a meg­tekin­tése követ­kezik. Pom­pás belső ter­mei ma is bizo­nyít­ják a fran­cia kirá­lyok egy­kori mér­hetet­len gaz­dag­ságát. Lehe­tőség sétára a gyö­nyörű park­ban is.
Fakultatív program: Az éjsza­kai Párizs
Késő esti autó­buszos kirán­dulás Párizs sugár­útjain keresz­tül a város egyik leg­híre­sebb negye­débe, a             

Mont­martre-ra. Séta a Fes­tők terén és a Sacré Coeur bazi­liká­hoz.
A fakultatív program ára: 3.000 Ft (garan­tált indu­lás).

4. nap: Chambord, Chenonceaux, Amboise

Egész napos kirán­dulás a Loire-völgybe. Elő­ször láto­gatás a hatal­mas Chambord-i kas­tély­ban, majd a sokak által leg­szebb­nek tar­tott kas­télyt, a Chenonceau-i vízi­kas­télyt és park­ját néz­zük meg. Amboise, egy bájos kisváros a követ­kező állo­más, ahol Leonardo da Vinci éle­tének utolsó éveit töl­tötte.

5. nap: Párizs

Dél­előtt elő­ször láto­gatás a Notre Dame-ban, majd a gótika cso­dája­ként emle­getett Sainte Chapelle-t (Szent Kápol­nát) néz­zük meg. Ezt köve­tően sza­bad prog­ram, vagy lehe­tőség hajó­kirán­dulásra a Szaj­nán.
Kora dél­után indu­lás haza­felé, uta­zás a Reims - Metz - Saar­brüc­ken útvo­nalon. Szál­lás Német­ország­ban, a Raj­na-vidé­ken (1 éj).

6. nap:

Haza­uta­zás a Nürn­berg - Linz - Hegyes­halom - Győr - Tata­bánya útvo­nalon. Érke­zés Buda­pestre, majd Szé­kes­fehér­várra az esti órák­ban.

Figyelem: Párizs­ban és kör­nyé­kén a fon­tosabb neve­zetes­sége­ket / múze­umo­kat cso­por­tok részére előre be kell fog­lalni, ami egyes ese­tek­ben csak 1-2 hó­nap­pal a láto­gatás előtt lehet­séges. Ezért a prog­ra­mok sor­rendje ezek vissza­iga­zolá­sának függ­vé­nyé­ben fel­cse­rélőd­het.

Elhelyezés:

5 éjszaka kényelmes, kétágyas, fürdőszobás szállodai szobákban. Nem használjuk a nagyon egyszerű Premiere Classe és Formule 1 szállodákat.
Nincs éjszakai buszozás.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a francia szál­lo­dák­ban a háromágyas szoba szűkös lehet 3 főre.

Ellátás:

Reggeli

SUN+ :

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

Egyéb információk:

 

Utazás

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

KÓD: FVT

KÓD: FVT

Indulás Nap/éj Típus Ellátás Utazás  
Bővebb tájékoztatásért érdeklődjön irodánkban  

Kedvezmények:

3. ágy kedvezménye: 8.500 Ft

Felár:

Félpanziós felár: 22.300 Ft 
(5 vacsora
Egyágyas felár   28.600 Ft

Az ár tartalmazza:

 

az autóbuszos utazást, az 5 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést,

Az ár nem tartalmazza:

BBP biztosítást és a belépőket

foglalás