Kereső
Ország:
Utazás:
Ellátás:
: +36 1 301 08 40
: +36 30 680 680 4

Franciaország - körutazás » Provence-tól Savoyáig - körutazás Dél - Franciaországben

szálloda  

Választható utazási mód:

Busszal

Útvonal:

Budapest -marseille - Avignon - Les Baux - Arles - Lyon - Grenoble - Annecy - Verona  - Mestre - Budapest

Program:

1. nap:

Elu­tazás Buda­pest­ről, a Déli pálya­udvar­tól reg­gel 5.30-kor. Szé­kes­fehér­várról az autó­busz 6.30-kor indul a Piac téri par­koló­ból. Uta­zás a Sió­fok - Nagy­kani­zsa - Tor­nyi­szent­mik­lós - Mari­bor - Ljubl­jana - Mestre - Verona (a **-gal jelölt idő­pont­nál a Vesz­prém - Kör­mend - Rába­füzes - Kla­gen­furt - Udine - Mestre - Verona) útvo­nalon. Szál­lás Észak-Olasz­ország­ban (1 éj).

2. nap: Marseille

Uta­zás az Olasz és a Fran­cia Rivi­érán keresz­tül a gyö­nyörű fek­vésű Mar­seille-be, Fran­ciaor­szág máso­dik leg­nagyobb váro­sába. Séta az óvá­ros­ban (kated­rális, régi kikötő, város­háza, Szent János és Szent Mik­lós erő­dök stb.). Ezt köve­tően lehe­tőség kis­vonat­tal fel­menni a város jel­képé­hez, a Notre-Dame-de-la-Garde bazi­liká­hoz (káp­ráza­tos pano­ráma a váro­sra és a város kör­nyéki szige­tekre). Szál­lás Orange váro­sában (3 éj).

3. nap: Avignon, Pont du Gard, Orange

Uta­zás a közeli Avig­nonba. A Rhône folyó part­ján fekvő város a XIV. szá­zad­ban közel 70 évig a pápák szék­helye volt, ebből a kor­ból szár­maz­nak leg­értéke­sebb műem­lékei, melyek közül kie­mel­kedik a Pápák Palo­tája. Hatal­mas mére­tei még a sokat látott turis­tákat is lenyű­gözik. Séta a han­gula­tos óvá­ros­ban (közép­kori híd, kated­rális, város­háza stb.), majd lehe­tőség a Pápák Palo­tájá­nak meg­tekin­tésére.
Kora dél­után a Pont du Gard meg­tekin­tése a kör­uta­zás egyik leg­nagyobb élmé­nyét jelenti. A valaha 50 km hosszú római kori víz­veze­ték legé­peb­ben meg­maradt része a Gard folyó völ­gyét átí­velő közel 300 méter hosszú híd, az ókori tech­nika cso­dája.
Ezu­tán láto­gatás Orange ókori szín­házá­ban, melyet Euró­pában a legé­peb­ben meg­maradt római kori szín­ház­nak tar­tanak, majd fotó­szü­net a város másik nagy neve­zetes­ségé­nél, a római idők­ből szár­mazó dia­dal­ívnél.

4. nap: St. Rémy, Les Baux, Tarascon vára, Arles

Kirán­dulás Orange-tól délre. St. Rémy mel­lett fotó­szü­net egy ókori dia­dalív és mau­zóleum rom­jainál, majd Les Baux város­kával ismer­kedünk (a város adta a bauxit nevét). Les Baux Pro­vence egyik leg­nagy­szerűbb lát­ványos­sága, két rész­ből áll: a mere­dek hegy­tetőn lévő vár­romok és közép­kori rom­házak együt­tesé­ből, vala­mint a han­gula­tos lakott negyed közép­kori siká­torai­ból.
Dél­után a Rhône mel­lett álló hatal­mas Taras­coni várat néz­zük meg (a várak vára), majd séta követ­kezik Arles-ban, Van Gogh váro­sában. Lehe­tőség a római kori aréna meg­tekin­tésére.

5. nap: Lyon

Uta­zás a Rhône völ­gyé­ben északi irányba. Város­nézés Lyon­ban, Fran­cia­ország har­madik legna­gyobb váro­sában, mely­nek nagy­szerű óvá­rosa része az UNESCO világ­örök­ség­nek (Bellecour tér, rene­szánsz negyed, Város­háza, Opera­ház, Notre Dame de Four­vière bazi­lika stb.). Ezt köve­tően szabad­idő, lehe­tőség múzeum­láto­gatásra. Szál­lás Lyon kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Perouges, Grenoble, Grande Chartreuse kolostor

Dél­előtt egy idő­uta­zást teszünk a Lyon mel­letti Perouges város­kában, mely töké­letes pél­dája a közép­kor­ból szinte érin­tet­lenül ránk maradt fran­cia váro­sok­nak (több tör­ténelmi film for­gatá­sának hely­színe). Ezu­tán uta­zás a Fran­cia Alpok fővá­rosába, Grenoble-ba. Séta a hatal­mas hegyek között fekvő város­ban, lehe­tőség kabi­nos fel­vonó­val fel­menni a város fölé emel­kedő Bastille erő­dít­mény­hez (gyö­nyörű pano­ráma).
Tovább­uta­zás a Chartreuse nevű hegy­ség­ben talál­ható idilli­kus fek­vésű kart­hauzi kolos­tor­hoz, mely a rend ala­pító kolos­tora. A régi kolos­tor­ban érde­kes múzeum mutatja be az egyik leg­szi­gorúbb sza­bályok­kal bíró szer­zetes­ren­det. Lehe­tőség könnyű túrá­zásra az új kolos­tor­hoz, mely csak kívül­ről néz­hető meg, hiszen a rend tag­jai nem érint­kez­het­nek turis­ták­kal. Szál­lás Cham­béry köz­pont­jában (1 éj).

7. nap: Annecy, Chamonix

Séta a Fran­cia Alpok leg­bájo­sabb kis­váro­sának tar­tott Annecy-ben (alpesi tó, csa­tor­nák a part­jai­kon közép­kori házak­kal, temp­lomok, erő­dítmé­nyek, par­kok és ren­geteg virág). Tovább­uta­zás a Mont Blanc lába­inál fekvő Chamonix-ba, ismer­kedés a világ­hírű alpesi üdülő­hellyel és kör­nyé­kével. Lehe­tőség könnyű túrá­zásra, illetve fel­vonóval egy kilá­tópont eléré­sére.
Ezu­tán búcsú Fran­cia­ország­tól, uta­zás az Olasz-Alpo­kon, majd a Pó-sík­ságon keresz­tül. Szál­lás Észak-Olasz­ország­ban (1 éj).

8. nap:

Haza­uta­zás a Verona - Mestre - Ljubl­jana - Mari­bor - Tor­nyi­szent­mik­lós - Nagy­kani­zsa - Sió­fok (a **-gal jelölt idő­pont­nál a Verona - Mestre - Udine - Kla­gen­furt - Rába­füzes - Kör­mend - Vesz­prém) útvo­nalon. Érkezés Szé­kes­fehér­várra és Buda­pestre a késő esti órák­ban.

 

 

Fekvése:

Franciaországnak olyan vidékeire kalauzoljuk el utasainkat, melyeket a magyar turisták még nem igazán fedeztek fel, holott az itteni nevezetességek a leglátványosabbak közé tartoznak Európában. Ezért is drágábbak errefelé a szállodák, mint az ország más vidékein. Provence legfőbb látnivalói a Rhône folyó deltavidékén találhatóak, hiszen valaha a Rhône volt a legfontosabb összeköttetés az or­szág középső részei és a világkereskedelem főútvonalának számító Földközi-tenger között. Nem véletlen, hogy egy időben a pápáknak is ez a vidék volt a székhelye, és az sem, hogy a XIX. és XX. század olyan sok híres festője itt élt és alkotott.
Az uta­zás vége felé nagyobb súlyt kap­nak a ter­mé­szeti lát­niva­lók, de eze­ket meg­koro­názza a cso­daszép kör­nye­zet­ben fekvő Nagy Kart­hauz kolos­tor és az alpesi tó part­ján fekvő Annecy, melyet sokan Európa leg­bájo­sabb kis­váro­sának tar­tanak

Elhelyezés:

1-1 éjszaka tranzitszállás Olaszországban, 5 éjszaka Franciaországban, kétágyas, für­dő­szo­bás szállodai szobákban. Az orange-i szálloda jó 3 csillagos, az összes többi pedig 4 csil­la­gos.
Nincs éjszakai buszozás.

Ellátás:

Reggeli

SUN+ :

Büféreggeli (fakultatív vacsora a 2. naptól).
Figyelem: Odaútban a forgalom függvényében elképzelhető, hogy csak 21 óra körül érnek a csoportok a tranzitszállásra, ezért az első este nem biztosítunk vacsorát.

Egyéb információk:

Olaszországi idegenforgalmi adó: 2012-ben Olasz­or­szág leg­több te­le­pü­lé­sén be­ve­ze­tés­re ke­rült a szál­lo­da­hasz­ná­lat­hoz kap­cso­ló­dó ún. ide­gen­for­gal­mi adó, mely­nek mér­té­ke 1-2 euró/éj uta­son­ként, és min­den eset­ben a hely­szí­nen fi­ze­ten­dő. Elő­for­dul­hat, hogy 2013-ban az adó más olasz te­le­pü­lé­se­ken is be­ve­ze­tés­re ke­rül.
Az egyes uta­zá­sok­nál egy kö­rül­be­lü­li össze­get ad­tunk meg (tá­jé­koz­ta­tó jel­leg­gel). A hely­szí­nen euró­ban fi­ze­ten­dő adó pon­tos össze­gét a cso­por­tok in­du­lá­sa előtt kül­dött utas­tá­jé­koz­ta­tó le­vél­ben fog­juk meg­ad­ni. Meg­ér­té­sü­ket kö­szön­jük!

KÓD: FVT

Indulás Nap/éj Típus Ellátás Utazás  
Bővebb tájékoztatásért érdeklődjön irodánkban  

Felár:

 

Félpanziós felár: 33.900 Ft
(6 vacsora)
 
Egyágyas felár: 69.900 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:
jelenleg
nincs érvényben

Az ár tartalmazza:

 

A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat

Az ár nem tartalmazza:

BBp biztosítást és a belépőket

foglalás