Kereső
Ország:
Utazás:
Ellátás:
: +36 1 301 08 40
: +36 30 680 680 4

Olaszország - körutazás » Velence - a tengerek királynője II.

szálloda  

Választható utazási mód:

Busszal

Útvonal:

Budapest - Aquileia - Velence - Murano - Burano - Minimondus - Budapest

Program:

. nap: Aquileia

Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 óra­kor in­dul a Pi­ac té­ri par­kol­óból. U­ta­zás a Veszprém - Kör­mend - Rábafüzes - Klagenfurt - Udine útvona­lon. Is­mer­kedés Aquileiával, mely vá­ros az ó­kor­ban a Ró­mai Biro­da­lom leg­jelen­tő­sebb tele­pülé­sei kö­zé tar­to­zott, majd a ko­rai ke­resz­tény­ség e­gyik bás­tyá­ja volt (óko­ri la­kó­házak, mau­zóle­um, Fó­rum, óke­resz­tény bazi­lika hí­res mo­zaik­pad­lóval stb.). Szál­lás Ve­lence kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Velence

Egész napos kirándulás Velencébe. Velencéről már mindenki hallott. Egy meseváros, ahol a házak lábát a tenger vize mossa, ahol szinte minden épületre ki le­het írni, hogy műemlék.
Sé­ta a vá­rosban, is­merke­dés a vá­ros külön­le­ges han­gula­tával és leg­fon­tosabb ne­veze­tes­ségei­vel (Rialto híd, Szent Márk tér, Szent Márk-szé­kes­egy­ház, Cam­pa­ni­le, Doge pa­lo­ta, Só­hajok híd­ja stb.). A kö­zös prog­ra­mok u­tán ma­rad e­legen­dő sza­bad­idő ar­ra, hogy min­den­ki ked­vé­re baran­gol­has­son a si­ká­to­rok és csa­tor­nák vilá­gá­ban. A ve­len­cei prog­ram zá­rá­sa­ként ha­jó­zás a Canal Grandén, a vá­ros főút­vo­nalán, a­hol a leg­szebb pa­loták talál­hatóak.

3. nap: Velence, Murano, Burano

Eg­ész na­pos kirán­dulás Ve­lencé­be. Sza­bad prog­ram, le­hetőség to­váb­bi ne­veze­tes­ségek meg­tekin­té­sére, il­letve ba­ran­golás­ra Ve­lence si­káto­rain és csa­tor­náin ke­resz­tül. I­degen­veze­tőnk­kel kirán­du­lási le­he­tőség Murano és Burano szi­getei­re. Murano a hí­res ve­len­cei ü­veg­gyár­tás köz­pont­ja, Burano pedig egy bű­bá­jos halász­fa­lu a velen­cei lagúnában.

4. nap: Minimundus, Hochosterwitz

Utazás Karintiába, Ausztria legdélibb tartományá­ba. Klagen­furtban a Mini­mundus meg­te­kin­tése. A Mini­mun­dus egy na­gyon han­gula­tos park, a­hol a vi­lág leg­híre­sebb épít­ménye­inek ma­kett­jei lát­ható­ak (1:25 ki­csi­nyí­tés­ben). A lá­toga­tó itt egy he­lyen tanul­má­nyoz­hat­ja a pá­rizsi Eiffel-tor­nyot, a Sydney-i Ope­ra­há­zat, a ró­mai Szent Péter-székes­egy­há­zat, a bu­da­pesti Ha­lász­bás­tyát és Mátyás-temp­lo­mot, az in­diai Taj Mahalt és még közel 150 hí­res é­pü­le­tet és mű­em­lé­ket.
A ko­ra dé­lu­táni ó­rák­ban láto­ga­tás a Klagenfurt kö­ze­lé­ben talál­ha­tó Hochosterwitz vá­rá­ban, me­lyet a pros­pek­tuso­kon Ausztria álom­vá­ra­ként em­leget­nek. Kü­lön­leges­sé­ge, hogy egy 160 mé­ter ma­gas szikla­csúcs­ra épí­tet­ték, mely­hez egy 620 mé­ter hosszú, falak­kal sze­gélye­zett, a hegy­re te­ke­re­dő út ve­zet 14 ka­pun át. (Idő­seb­bek lif­ten is fel­jut­hat­nak a vár­ba.)
Haza­uta­zás a Graz - Rábafüzes - Körmend - Veszprém útvona­lon. Ér­ke­zés Szé­kes­fehér­vár­ra, majd Bu­da­pest­re az es­ti ó­rák­ban.

* A már­cius 15-i cso­port ese­té­ben a Mini­mun­dus és Hochoster­witz vá­ra még zár­va van. E­zért a 4. na­pon a követ­ke­ző prog­ramo­kat ajánl­juk:
Hochoster­witz vá­ra he­lyett a Wörthi-tó nyu­ga­ti csücs­ké­ben fek­vő kis­vá­ros­ba, Veldenbe láto­ga­tunk. Ez a te­le­pü­lés Karintia e­gyik leg­láto­ga­tot­tabb ü­dülő­he­lye, pa­tinás szál­lo­dák­kal, hí­res ka­szi­nó­val, han­gu­la­tos tó­par­ti sé­tánnyal.
A dél­u­tán fo­lya­mán a Mini­mun­dus he­lyett egy sé­tát te­szünk Karintia tar­to­má­nyi szék­he­lyén, Kla­gen­furt­ban (Fő tér a vá­ros­há­zá­val és a sár­ká­nyos szo­bor­ral, Szt. Egyed plé­bánia­temp­lom, tar­to­má­nyi szék­ház stb.)

Elhelyezés:

3 éjszaka Padova kör­nyé­kén (Velence kb. 45 perc autóbusszal) egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás, légkondicionált szo­bák­ban (tv, telefon, hajszárító, széf, minibár). A szál­lo­da a Fehérvár Travel értékelése szerint inkább 3 csil­la­gosnak felel meg.


Nincs éjszakai buszozás.

Ellátás:

Félpanzió

SUN+ :

Félpanzió (büféreggeli / 3 fogásos vacsora).
Figyelem: Olaszországban a büféreggelik ál­ta­lá­ban egyszerűbb svédasztalt jelentenek. A reg­ge­li tar­tal­ma: zsemle, croissant (vagy briós), müz­li, jog­hurt, vaj, dzsem, sonka, sajt, italok.

Egyéb információk:

Utazás

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata

Olaszországi idegenforgalmi adó: 2012-ben Olasz­or­szág leg­több te­le­pü­lé­sén be­ve­ze­tés­re ke­rült a szál­lo­da­hasz­ná­lat­hoz kap­cso­ló­dó ún. ide­gen­for­gal­mi adó, mely­nek mér­té­ke 1-2 euró/éj uta­son­ként, és min­den eset­ben a hely­szí­nen fi­ze­ten­dő. Elő­for­dul­hat, hogy 2014-ben az adó más olasz te­le­pü­lé­se­ken is be­ve­ze­tés­re ke­rül.
Az egyes uta­zá­sok­nál egy kö­rül­be­lü­li össze­get ad­tunk meg (tá­jé­koz­ta­tó jel­leg­gel). A hely­szí­nen euró­ban fi­ze­ten­dő adó pon­tos össze­gét a cso­por­tok in­du­lá­sa előtt kül­dött utas­tá­jé­koz­ta­tó le­vél­ben fog­juk meg­ad­ni. Meg­ér­té­sü­ket kö­szön­jük!

Kód: fvt

 

Indulás Nap/éj Típus Ellátás Utazás  
Bővebb tájékoztatásért érdeklődjön irodánkban  

Kedvezmények:

Gyerekkedvezmény 12 éves korig: 16900 Ft

 

 

Felár:

egy ágyas felár: 16.500 Ft

idegenforgalmi adó: kb 3 euró helyszínen fizetendő

Az ár tartalmazza:

 

az autóbuszos utazást, a 3 éjszakai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a belépési illetéket Velencébe, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést,

Az ár nem tartalmazza:

belé­pő­dí­ja­kat, a velencei vaporettojegyet a 2. napra, va­la­mint a 3. napi bérelt hajó árát.

foglalás