Kereső
Ország:
Utazás:
Ellátás:
: +36 1 301 08 40
: +36 30 680 680 4

Olaszország - körutazás » Északolasz Tavak és Műemlék Városok

szálloda  

Választható utazási mód:

Busszal

Útvonal:

Budapest - Padova - Milánó - Comói tó - Maggiore tó - Monte Rosa - bergamó - Iseoi tó- Verona - Mantova - Garda tó- Vicenza  - Budapest

Program:

1. nap: Padova

Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­udvar parkolójából. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok - Nagykanizsa - Tornyiszentmiklós - Maribor - Ljubljana - Mestre útvonalon Padovába, Szt. Antal városába. Is­mer­kedés a vá­ros­sal, a hí­res ba­zili­ka meg­tekin­tése (gyö­nyö­rű szob­rok, dom­bor­mű­vek, fres­kók stb.). Szál­lás Verona környékén (1 éj).

2. nap: Milánó, Comói-tó, Como

Utazás Milánóba, Olaszország második legnagyobb városába. Séta a belvárosban, a dóm megtekintése, majd szabad program. Lehetőség lift­tel fel­menni a dóm te­tejé­re, a­hol ki­váló­an ta­nulmá­nyoz­ható a kö­zép­kori épí­tészek és kő­fara­gók zse­niális mun­kája.
A dél­utáni órák­ban to­vább­uta­zás a Comói-tó­hoz, is­merke­dés ma­gával Como vá­rosá­val (nagy­sze­rű ka­ted­rális). Szál­lás a Maggiore-tónál (3 éj).

3. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek (Isola Bella, Isola dei Pescatori), Stresa

Hajó­kirán­dulás a Borromeo-szi­getek­re (Isola Bella - Borromeo kas­tély kü­lönle­gesen szép te­ra­szos park­kal, Isola dei Pescatori - ősi ha­lász­falu) és Stresába (hí­res ü­dü­lőhely ó­don han­gula­tú ó­város­sal, szép palo­ták­kal és gyö­nyö­rű parkok­kal).

4. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó

Pihenés a Maggiore-tónál.
Fakultatív program: Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
A Maggiore-tó bizonyos pontjairól tiszta időben ki­vá­lóan látszik a Monte Rosa, az Alpok második leg­ma­ga­sabb hegylánca (leg­maga­sabb csú­csa, a Dufour­spitze 4634 mé­ter ma­gas). U­tazás egy vad­re­gé­nyes al­pe­si völgy­ben Macugnaga fa­luba, mely a Monte Ro­sa tömb ke­leti lá­bai­nál ta­lál­ha­tó. Sé­ta a gyö­nyö­rű fek­vé­sű fa­lu­ban és kör­nyé­kén.
A kö­vet­kező prog­ra­munk az Orta-tó. A ro­man­ti­kus, em­ber­lép­té­kű ta­vat so­kan É­szak-I­tália leg­el­ra­ga­dóbb ter­mé­szeti cso­dájá­nak tart­ják. Is­mer­kedés a fél­szige­ten fek­vő, kö­zép­kori han­gula­tú Orta San Giulio vá­ros­kával, le­hető­ség át­hajó­zni a fő­tér­rel szem­ben fek­vő pa­rá­nyi San Giulio-szi­get­re, a­hol egy gyö­nyö­rű ba­zili­ka ta­lál­ható.
A fakultatív program ára: 5.600 Ft (ga­ran­tált in­du­lás).

5. nap: Bergamo, Iseói-tó

Bú­csú a Maggiore-tó­tól, u­ta­zás Ber­gamó­ba, a Ber­gamói-Al­pok lá­bai­nál el­terü­lő tar­to­má­nyi szék­hely­re. A vá­ros ő­si mag­ja, a 100 mé­te­res hegy­re é­­­pült, ő­si fa­lak­kal körül­vett Fel­ső­vá­ros nagy­sze­rűen meg­őriz­te kö­zép­kori jel­legét (tör­ténel­mi mű­em­lé­kek so­ka­sága). Sik­lóval me­gyünk fel az Al­sóvá­rosból, és a kö­zös sé­ta so­rán lát­juk a vá­ros nagy­sze­rű dísz­te­rét, a Piazza Vecchiát, a kö­zép­ko­ri vá­ros­há­zát, a vá­ros­tor­nyot (lift­tel fel le­het men­ni a te­tejé­re), a vá­rosi könyv­tár re­ne­szánsz pa­lotá­ját, a ra­gyo­gó hom­lok­za­tú Colleoni-mau­zóle­umot (az é­szak-i­tá­liai re­ne­szánsz e­gyik gyöngy­sze­me) és két cso­dá­la­tos temp­lo­mot, a ka­ted­rálist va­la­mint a San­ta Ma­ria Maggiore-temp­lo­mot.
Dél­után az Iseói-tó­val is­mer­ke­dünk, mely szép­sé­gé­ben sem­mi­vel sem ma­rad el É­szak-O­lasz­or­szág más, hí­re­sebb ta­va­itól. Sé­ta Ise­óban, a tó­part e­gyik leg­han­gu­la­to­sabb kis­vá­ro­sá­ban, majd le­he­tő­ség részt­ven­ni a „3 szi­get” ha­jó­kirán­du­lá­son. Két pi­ci szi­get kö­zött, a tó kö­ze­pén e­mel­ke­dik az Iseói-tó nagy ne­ve­ze­tes­sé­ge, a ha­tal­mas Mon­te Isola (Hegy-szi­get), mely­nek leg­ma­ga­sabb pont­ja több mint 400 mé­ter­rel van a tó szint­je fe­lett (e­gé­szen külön­leges lát­vány). Szál­lás Verona környékén (3 éj).

6. nap: Verona, Mantova

Dél­előtt vá­rosnézés Vero­nában, Ró­meó és Júlia vá­rosá­ban. Ve­ronát so­kan O­lasz­or­szág e­gyik leg­von­zóbb vá­ro­sá­nak tart­ják, nagy él­ményt je­lent a ba­ran­go­lás az Adige fo­lyó ka­nya­rula­tában fek­vő ó­város­ban. A kö­zös sé­ta so­rán lát­juk majd a vá­ros gyö­nyö­rű te­reit (Piazza Bra, Piazza Erbe, Piazza dei Signori), Jú­lia há­zát és er­ké­lyét, a Scaligeri-sír­emlé­ke­ket stb. Le­hető­ség lesz majd a ha­tal­mas ró­mai ko­ri amfi­teát­rum, az A­réna, és né­hány, mű­kincsek­ben gaz­dag temp­lom meg­tekin­té­sé­re is (Sant’Anas­tasia, Dóm, San Zeno). A 3 cso­dá­latos temp­lom kö­zül mű­vészet­tör­téne­tileg a San Zeno e­mel­ke­dik ki, mely az eu­ró­pai ro­mán stí­lu­sú é­píté­szet e­gyik re­mek­mű­ve.
A dél­után hát­ralé­vő ré­szé­ben a szép fek­vé­sű Man­továba ki­rán­du­lunk, a­hol a kö­zép­kori her­cegi pa­lotát te­kint­jük meg, mely a leg­na­gyobb kas­tély­e­gyüt­tes e­gész O­lasz­ország­ban. A pom­pás dísz­ter­mek be­járá­sa iga­zi cse­me­gét je­lent a mű­vésze­tek ked­velő­inek, a sok mű­kincs kö­zül kie­mel­ked­nek Mantegna cso­dá­la­tos re­ne­szánsz fres­kói.

7. nap: Garda-tó (Sirmione, panoráma út, Malcesine, Limone, Riva del Garda)

Az e­gész na­pot a Gar­da-tó­nál tölt­jük. E­lőször egy kü­lönös fek­vésű ő­si kis­város­ba, Sirmionéba lá­to­ga­tunk. A vá­ros­ka egy kes­keny, a tó­ba messze be­nyú­ló fél­szi­get csücs­ké­ben ta­lál­ha­tó. Az egy­ko­ri ha­lász­falu ma a Garda-tó kör­nyé­ké­nek ta­lán leg­nép­sze­rűbb ü­dülő­he­lye (me­diter­rán han­gu­lat, Scaligeri vár, ró­mai ko­ri vil­la ma­rad­vá­nyai). Fa­kul­ta­tív le­he­tő­ség a fél­szi­get kör­be­ha­józá­sára mo­tor­csó­nakok­kal.
Tovább­uta­zás a Gar­da-tó ke­leti part­ja men­tén hú­zó­dó pa­norá­maúton a tó é­sza­ki ré­szébe, a­me­lyik fjord­sze­rűen, mé­lyen be­nyú­lik az Alpok hegy­óri­ásai kö­zé. A 2000 mé­ter fe­letti Mon­te Bal­do hegy­lánc lá­bai­nál, a tó­par­ton fek­szik Malcesine, egy fes­tői kis­vá­ros. Sé­ta a siká­to­ros ó­város­ban, a tó fö­lé ma­ga­sodó vár meg­láto­ga­tása (fe­lejt­he­tet­len pa­no­rá­ma). Ezt kö­ve­tően le­hető­ség komp­pal át­kel­ni az e­gye­dülál­ló fek­vé­sű Limo­néba. Az ősi ha­lász­falu manap­ság már hí­res tu­rista­köz­pont. A hely külön­leges­sé­gét az ad­ja, hogy az ó­don han­gula­tú siká­to­rok szin­te be­pré­selőd­nek a tó és egy ha­tal­mas hegy közé.
A Gar­da-tó kör­nyé­ki ba­ran­golá­sunk u­tol­só ál­lomá­sa a tó é­sza­ki csücs­ké­ben fek­vő Riva del Garda. Sé­ta a han­gu­latos kis­város­ban, sza­bad­idő, majd a ké­ső dél­utá­ni órák­ban a ke­leti part pa­norá­ma­út­ján té­rünk vissza a szál­lo­dá­ba. Így az au­tó­busz jobb ol­da­lán ü­lők is élvez­he­tik a tó és a túl­só par­ton ma­ga­sod­ó he­gyek panorámáját.

8. nap: Vicenza

Dé­lelőtt Vicenzá­val is­merke­dünk, az e­gyik leg­jelen­tő­sebb itá­liai épí­tész, Palladio vá­rosá­val. Palladio nagy­sze­rű re­ne­szánsz pa­lo­tái, épü­le­tei mi­att Vicenza az épí­té­sze­tet ked­velők­nek egy­faj­ta za­rándok­he­lye. A vá­ros­né­ző sé­ta so­rán ter­mé­sze­te­sen lát­juk a nagy mes­ter két leg­hí­re­sebb mű­vét: a fő­té­ren ál­ló pa­lo­tát (a ba­zili­kát) és a Teat­ro Olimpicót.
Ké­ső dél­előtt in­du­lás ha­za­fe­lé, u­ta­zás a Mestre - Ljubljana - Maribor - Tornyiszentmiklós - Nagy­ka­nizsa - Sió­fok út­vo­na­lon. Ér­ke­zés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Bu­da­pest­re az es­ti órák­ban.

* A máj. 17-i és a júl. 27-i csopor­tok­nál a szál­lo­dá­kat for­dított sor­rend­ben tud­tuk fog­lal­ni, e­zért a prog­ramo­kat is el­té­rő sor­rend­ben bo­nyolít­juk le az a­láb­biak sze­rint:

1. nap: Padova

2. nap: Verona, Mantova
3. nap: Garda-tó (Sirmione, panoráma út, Malcesine, Limone, Riva del Garda)
4. nap: Milánó, Comói-tó, Como
5. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek, (Isola Bella, Isola dei Pescatori), Stresa
6. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
7. nap: Bergamo, Iseói-tó
8. nap: Vicenza

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sorrendben.

Fekvése:

Olaszországot északról, a kontinens többi részétől az Al­pok lán­cai vá­laszt­ják el. Itt az Al­pok dé­li ol­da­lán a jég­kor­sza­ki gleccse­rek á­ltal ki­vájt mélye­dé­sek­ben pom­pás fjord­szerű tavak alakultak ki. A tó­par­ti ódon hangulatú, sikátoros települések, a bu­ja mediter­rán nö­vényzet és a kör­nye­ző, gyak­ran hó­bo­rí­tot­ta hegy­óriá­sok együt­tese nem egy könnyen fe­lejt­hető látvány.
A körutazás során Észak-Itália 4 legnagyobb taván kívül (Garda-tó, Maggiore-tó, Comói-tó, Iseói-tó) meg­néz­zük a bűbájos Orta-tavat is, kirándulást teszünk az Alpok második legmagasabb hegy­lán­ca, a Monte Rosa keleti lábainál található Ma­cug­na­ga faluba, és természetesen az Alpok mentén fekvő, egykori gazdag kereskedővárosok sem maradhatnak ki a programból. Padova, Vicenza, Mantova, Bergamo, de különösen Verona, valamint Milánó középkori és reneszánsz időkből származó emlékei közel egy szinten vannak Velence, Firenze vagy Róma műkincseivel

Elhelyezés:

1+3 éjszaka Verona környékén egy szép 4 csil­la­gos szállodában, 3 éjszaka a Maggiore-tó­nál egy szép fekvésű, kellemes 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
Nincs éjszakai buszozás

Ellátás:

Reggeli

SUN+ :

Büféreggeli / fakultatív félpanzió

Egyéb információk:

Utazás

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata

Olaszországi idegenforgalmi adó: 2012-ben Olasz­or­szág leg­több te­le­pü­lé­sén be­ve­ze­tés­re ke­rült a szál­lo­da­hasz­ná­lat­hoz kap­cso­ló­dó ún. ide­gen­for­gal­mi adó, mely­nek mér­té­ke 1-2 euró/éj uta­son­ként, és min­den eset­ben a hely­szí­nen fi­ze­ten­dő. Elő­for­dul­hat, hogy 2013-ban az adó más olasz te­le­pü­lé­se­ken is be­ve­ze­tés­re ke­rül.
Az egyes uta­zá­sok­nál egy kö­rül­be­lü­li össze­get ad­tunk meg (tá­jé­koz­ta­tó jel­leg­gel). A hely­szí­nen euró­ban fi­ze­ten­dő adó pon­tos össze­gét a cso­por­tok in­du­lá­sa előtt kül­dött utas­tá­jé­koz­ta­tó le­vél­ben fog­juk meg­ad­ni. Meg­ér­té­sü­ket kö­szön­jük!

KÓD: fvt

Indulás Nap/éj Típus Ellátás Utazás  
Bővebb tájékoztatásért érdeklődjön irodánkban  

Kedvezmények:

3. ágy kedvezménye: 27.000 Ft

 

Felár:

Félpanziós felár:28.700 Ft  
(7 vacsora)
 
Egyágyas felár: 39.500 Ft
 
   
Olaszországi
idegenforgalmi adó: 3 euró a helyszínen fizetendő
 
 

Az ár tartalmazza:

 

az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést,

Az ár nem tartalmazza:

 nem tar­tal­maz­za a belé­pő­dí­ja­kat és a hajójegyeket.

foglalás