Kereső
Ország:
Utazás:
Ellátás:
: +36 1 301 08 40
: +36 30 680 680 4

Olaszország - körutazás » Csillagtúra Toszkánában - kirándulással a Cinque Terre falvaiba

szálloda  

Választható utazási mód:

Busszal

Útvonal:

Budapest - Volterra - Montecatini Terme - Cinque Terre - Firenzec vagy Montecatini Terme - Arezzo - Siena - Pisa - Lucca - Bologna - Mestre - Budapest

Program:

1. nap:

Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­udvartól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok - Nagykanizsa - Tornyiszentmiklós - Maribor - Ljubljana - Mestre - Bologna - Firenze útvonalon. Szállás Montecatini Termében (6 éj).

2. nap: Volterra, San Gimignano, Montecatini Terme

A mai napi kirándulásunk során Toszkána két kö­zép­korból itt felejtett kis­városát, Volterrát és San Gi­mig­na­nót néz­zük meg.
Az etruszk eredetű Volterra egy hegy tetejére épült, ti­pi­kus tosz­kán vá­ros. Nagy­méretű történelmi ó­vá­ro­sá­ban szá­mos pom­pás kö­zép­ko­ri és re­ne­szánsz pa­lo­ta ta­lál­ha­tó. Hí­re­sek a vá­ros kéz­mű­vesei, gyö­nyö­rű fe­hér szob­rok készül­nek a kö­zel­ben bá­nyá­szott a­labást­romból. A vá­ros­néző sé­ta u­tán sza­bad prog­ram, majd tovább­utazás a közeli San Gimignanóba, Toszkána egyik gyöngy­sze­mé­be.
San Gimignano falakkal körülvett óvárosát középkori Manhattannek is szokták nevezni a XIII. században épült tornyos házai miatt. Séta a városban, látogatás a katedrálisban (szép középkori freskók), majd le­hetőség fel­menni a leg­magasabb to­rony tetejére (pa­no­ráma a si­ká­torok vilá­gára és a han­gulatos tosz­kán táj­ra).
Délután visszatérünk a szállodánkba, és ezután idegenvezetőnk egy sétát tesz az érdeklődő u­ta­sok­kal Montecatini Ter­mé­ben, mely Európa e­gyik híres fürdővárosa (szép parkok, patinás szállodák és für­dők).

3. nap: Cinque Terre

A Cinque Terre az Olasz Riviéra keleti részén ta­lálha­tó, e­gészen kö­zel Toszkánához. Meseszép vi­dék, a he­gyek szin­te a ten­gerből emel­kednek ki, a hegy­ol­da­lakon te­raszos szőlőskertek, a ten­ger­par­ton pedig néhány elbűvölő halászfalu. Ezeket a falvakat régen csak hajóval lehetett megközelíteni, el voltak zárva a külvilágtól, ezért is őrizhették meg ősi, év­szá­zadok­kal ez­előtti álla­potu­kat. A nap so­rán 4 faluban teszünk sétát: Monterossóban, a Cinque Terre fő te­le­pü­lé­sén, Vernazzában, amit a leg­szebb­nek tar­ta­nak, va­la­mint a meg­hök­ken­tő fek­vé­sű Ma­narolá­ban és Rio­maggio­réban. Ez u­tób­bi két fa­lu köz­ti tá­vol­sá­got egy ké­nyelmes sé­taú­ton tesszük meg, a „Szerelem útján”. Az utat a tenger fölé emelkedő sziklába vájták, lé­leg­zet­elállító pa­no­rámá­ban lesz majd ré­szünk.
Mivel autóbusszal ezen települések többsége mind a mai napig nem elérhető, ezért vonattal járjuk be őket. Ha az időjárás engedi, lehetőség lesz egy ha­jó­kirán­dulásra is e­zen vad­re­gényes part­szakasz mentén úgy, hogy a hajóról nemcsak a tájat, de a Cinque Terre mind az 5 települését is meg­cso­dál­hat­juk.

4. nap: Firenze vagy Montecatini Terme

Pihenés, szabad program Montecatini Termében, a gyógyfürdőiről híres üdülővárosban.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Fi­ren­zé­be, a reneszánsz művészetek „fővárosába”. A kö­zös sé­ta so­rán látjuk a város fő neveze­tességeit, me­lyek közül a leg­je­len­tő­seb­bek: a hí­res kö­zép­ko­ri híd (Pon­te Vecchio), a fő­tér a pom­pás kö­zép­kori vá­ros­há­zával (Palazzo Vecchio), a monu­men­tális szé­kes­egy­ház gyö­nyö­rű ha­rang­tornyá­val és a ke­resz­telő­kápol­nával, a San Loren­zo-ba­zi­li­ka stb. Dél­után sza­bad­idő, il­let­ve i­de­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség to­váb­bi ne­veze­tes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: Santa Croce-temp­lom, Uffizi-kép­tár.
A fakultatív program ára: 5.900 Ft + esetleges belépődíjak (garantált indulás).

5. nap: Arezzo, Siena

Egész napos kirándulás Toszkána két tartományi székhelyére, Arezzóba és Sienába.
Arezzo, az aranyművesek városa Kelet-Toszkánában található, a történelmi óvárosában tett séta nagy élményt jelent majd utasainknak. A számtalan lát­niva­ló kö­zül kiemel­kedik a nagy­szerű főtér, a Piazza Grande pompás épületegyüttese. A város mű­vé­szet­tör­té­ne­ti szen­zációja pe­dig Piero della Francesca cso­dála­tos re­ne­szánsz fres­kóso­roza­ta a San Francesco-temp­lom szen­té­lyé­ben, mely a Szent Ke­reszt legendáját meséli el. (Figyelem: A fres­kó­so­rozat meg­láto­gatása elő­zetes foglalással le­het­sé­ges, de a be­lé­pők csak két hó­nap­pal a lá­to­ga­tás nap­ját meg­elő­zően fog­lalha­tóak. Ezért i­ro­dánk is e­zek­kel a fel­téte­lekkel tudja a cso­por­tbelé­pőket le­kér­ni, és nagy e­séllyel vissza­i­ga­zol­tatni.)
Az arezzói program után továbbutazás Sienába, Olasz­or­szág leg­egysé­gesebb han­gula­tú közép­kori gótikus városába, ahol szinte minden épület mű­em­lék. E­zek kö­zül ki­emel­kedik a cso­dála­tos ka­ted­rális (te­le mű­kin­csek­kel), Olasz­­ország vé­dő­szent­jé­nek, Sienai Szent Ka­ta­lin­nak a szü­lőhá­za, mely­nek e­gyes helyi­sé­geit ká­polnák­ká a­la­kítot­ták (gyö­nyö­rű fres­kók) és a világ­hírű gó­tikus városháza égbeszökő tornyával a főtéren, mely Olasz­or­szág ta­lán leg­látvá­nyosabb kö­zép­kori te­re.

6. nap: Pisa, Lucca

Délelőtt látogatás Pisában, mely valaha Itália egyik legjelentősebb tengeri hatalma volt. A Csodák terén található a román stílus három lebilincselően szép alkotása: a keresztelőkápolna, a székesegyház és a híres pisai Ferde torony (a székesegyház ha­rang­tor­nya). Le­hetőség a Dómmú­zeum és a tér negye­dik ér­té­kes építményének, a középkori te­mető­nek a meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután utazás a szomszédos Luccába, Puccini szü­lő­vá­ro­sá­ba. Is­merkedés a fallal körülvett, nagy­sze­rű ó­város­sal (szép ro­mán ko­ri temp­lomok, si­ká­to­rok, ó­don pa­loták stb.). A vá­ros különös ne­ve­ze­tes­sé­ge az a zárt, el­lip­szis a­lakú tér, mely egy ró­mai am­fi­te­át­rum he­lyén é­pült.

7. nap:

Hazautazás a Firenze - Bologna - Mestre - Ljubljana - Maribor - Tornyiszentmiklós - Nagykanizsa - Siófok útvonalon. Érkezés Székesfehérvárra és Budapestre az esti órákban.

Figyelem: Toszkána több városában a turistabuszok nem mehetnek a főbb látnivalók közelébe, ezért egyes hel­yeken az át­lagosnál hosszabb sé­tákra kell szá­mí­tani.

 

Elhelyezés:

6 éjszaka kétágyas, fürdő­szo­bás szállodai szo­bák­ban.

„A” jelű csoportok: A patinás épületben lévő, gyönyörűen felújított 4*-os szálloda a han­gu­la­tos fürdőváros, Montecatini Terme központjában található. A reggelit és a vacsorát a szálloda tetején kialakított pano­ráma étteremben szol­gál­ják fel, ahonnan pompás kilátás nyílik a vá­ros­ra és a környező toszkán tájra.

„B” jelű csoportok: A 3*-os szálloda a han­gu­la­tos fürdőváros, Montecatini Terme központjában található.

Nincs éjszakai buszozás

Ellátás:

Félpanzió

SUN+ :

Félpanzió. A vacsorák minimum 3 fogásosak, a reggeli büfé. (Figyelem: Olaszországban a bü­fé­reg­ge­lik általában egyszerűbb svédasztalt je­len­te­nek.)

Az „A” jelű csoportok esetében a szálloda egyik este egy borkóstolóval egybekötött tipikus toszkán vacsorát biztosít egy han­gu­la­tos tosz­kán farmon, mely a várostól néhány kilo­mé­ter­re található.

Egyéb információk:

Utazás

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata

Olaszországi idegenforgalmi adó: 2012-ben Olasz­or­szág leg­több te­le­pü­lé­sén be­ve­ze­tés­re ke­rült a szál­lo­da­hasz­ná­lat­hoz kap­cso­ló­dó ún. ide­gen­for­gal­mi adó, mely­nek mér­té­ke 1-2 euró/éj uta­son­ként, és min­den eset­ben a hely­szí­nen fi­ze­ten­dő. Elő­for­dul­hat, hogy 2013-ban az adó más olasz te­le­pü­lé­se­ken is be­ve­ze­tés­re ke­rül.
Az egyes uta­zá­sok­nál egy kö­rül­be­lü­li össze­get ad­tunk meg (tá­jé­koz­ta­tó jel­leg­gel). A hely­szí­nen euró­ban fi­ze­ten­dő adó pon­tos össze­gét a cso­por­tok in­du­lá­sa előtt kül­dött utas­tá­jé­koz­ta­tó le­vél­ben fog­juk meg­ad­ni. Meg­ér­té­sü­ket kö­szön­jük!

KÓD:fvt

Indulás Nap/éj Típus Ellátás Utazás  
Bővebb tájékoztatásért érdeklődjön irodánkban  

Felár:

Egyágyas felár: A
B
34.200 Ft
25.000 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:
A
B
kb. 8 EUR
kb. 6 EUR
(a helyszínen fizetendő

Az ár tartalmazza:

 

az autóbuszos utazást, a 6 éjszakai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és a Fe­hér­vár Travel ideg­en­ve­ze­tő­jét az indulástól az érkezésig,

Az ár nem tartalmazza:

 nem tar­tal­maz­za a belé­pő­dí­ja­kat

foglalás