Kereső
Ország:
Utazás:
Ellátás:
: +36 1 301 08 40
: +36 30 680 680 4

Olaszország - körutazás » Gyöngyszemek az olasz csizma sarkában

szálloda  

Választható utazási mód:

Busszal

Útvonal:

Budapest - Monte Sant Angelo - Gargano félsziget - Lecce - Ostuni - Matera - Bari + Urbino - Bologna - Mestre - Budapest

Program:

1. nap:

Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­udvartól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok - Nagykanizsa - Tornyiszentmiklós - Maribor - Ljubljana - Mestre - Bologna útvonalon. Szállás Ri­mini kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Monte SanťAngelo, San Giovanni Rotondo

Utazás az Adriai-tenger mentén délkeleti irányban. Apuliába érkezésünk után először a tájképi szép­ségek­ben rend­kívül gaz­dag Gargano-fél­sziget­tel, az olasz csiz­ma sar­kantyújával is­mer­ke­dünk. Sé­ta a hegy­te­tőre épült, pa­zar fekvésű Monte SanťAngelo han­gu­latos tör­ténelmi óvárosában, a Szent Mihály szentély megtekintése. (Monte SanťAngelo a ko­ra közép­kor óta az euró­pai Szent Mihály fő­an­gyal kultusz e­gyik leg­fontosabb helye, 2011 óta része a vi­lág­örök­ség­nek.) A vá­ros­néző sé­ta után sza­bad­idő, le­he­tőség a vá­ros legma­gasabb pontján álló erőd meg­tekin­té­sére (nagy­szerű pano­ráma).
Szállás a szomszédos San Giovanni Rotondo vá­ros­kában (1 éj). Ko­ra este az érdek­lődőknek le­he­tőség nyí­lik a Szent Pio a­tyával kap­csolatos em­lé­kek meg­tekintésére. (Az utóbbi egy-két év­tized­ben a XX. szá­zad ta­lán legnép­szerűbb szent­jének ko­lostora és sír­ja kö­rül világ­hírű za­rán­dok­hely alakult ki.)

3. nap: Gargano-félsziget (Vieste, hajókirándulás), Trani

Délelőtt utazás a Gargano-félsziget híres tengerparti panorámaútján (gyönyörűszép tengeröblök). Séta a gyönyörű fekvésű Vieste történelmi óvárosában, majd sza­bad prog­ram.
Fakultatív program: 1,5 - 2 órás hajókirándulás Viestéből a Gargano-félsziget partja mentén. A hajóról lehetőség lesz megcsodálni a félsziget öb­lökkel, szik­lákkal és barlangokkal tűzdelt part­vidé­két a ten­ger felől is.
A fakultatív program ára: 3.000 Ft (min. 20 fő esetén).
Figyelem: mivel a hajóstársaság előre kéri a részt­ve­vők lét­számát, jelent­kezni indu­lás előtt leg­ké­sőbb 3 hét­tel lehet­séges! (A­mennyi­ben rossz idő miatt a hajó nem indul, a befizetett összeget vissza­ad­juk uta­saink­nak, és a hajó­zás helyett egy sé­tát te­szünk Peschici bá­jos óvá­ro­sá­ban.)
Délután búcsú a Gargano-félszigettől, továbbutazás a csizma sarkának irányába. A nap utolsó programja Trani városában a híres román kori katedrális meg­tekin­tése. Szállás Apulia fővárosától, Baritól dél­ke­let­re (4 éj).

4. nap: Lecce, Ostuni, Martina Franca

Délelőtt városnézés Leccében, a barokk dél-itáliai fővárosában. A könnyen megmunkálható leccei mész­kő­nek is kö­szön­he­tő­en a vá­ros­ban a ba­rokk időszakában sok csodálatos templom, palota épült, közülük is kiemelkedik a dóm és a Santa Croce-temp­lom.
Délután először Ostuniba, a legszebb „fehér vá­rosba” láto­gatunk. A tengerpart menti síkságból kiemelkedő dombra épült sikátoros óváros, az ősi fehérre meszelt házak együttese a dombtetőn álló katedrálissal - nem egy könnyen felejthető látvány. Ráadásul az óváros bebarangolása közben időnként a környező táj panorámáját is élvezhetjük.
Ostuni után egy újabb szép, ódon hangulatú kis­város­sal, Martina Francával ismer­kedünk, a­hová a trullik völ­gyén keresz­tül ve­zet az út.

5. nap: Matera, Castel del Monte

Matera szép fekvésű óvárosa egy mély folyóvölgy egyik oldalán található. A város valaha az „Olasz Dél” elmaradottságának jelképe volt, ahol még a XX. század közepén is az emberek jó része a folyóvölgy feletti barlangokban élt. A valamivel tehetősebbek a barlangok elé kőépítményeket emeltek. Ezt a kü­lön­leges óvá­rost a XX. szá­zad utolsó év­tizedeiben restaurálták, azóta Dél-Itália kiemelkedően fontos tu­risz­tikai attrak­ciói közé tartozik.
A városnézés során sok érdekességet meg­tud­hat­nak uta­saink az itt élők egy­kori életéről, lehetőség lesz barlanglakás és barlangtemplomok meg­tekin­tésé­re is. Az UNESCO világ­örök­séghez tar­to­zó óvá­ros sok hí­res film for­gatásának hely­színe, 2003-ban például itt forgatták Mel Gibson Passióját, hiszen a 2000 évvel ezelőtti Jeruzsálem valószínűleg ha­son­lí­tott a mos­ta­ni Materához.
A városnézés után szabadidő, majd utazás egy titokzatos, XIII. századi várhoz, amelyet II. Frigyes né­met-ró­mai csá­szár építtetett. A Castel del Monte eredeti funkciója a mai napig rejtély. Látogatás a várban, majd vissza­uta­zás a szállodához.

6. nap: Bari, Castellanai cseppkőbarlang, Alberobello

Délelőtt Barival, Dél-Olaszország - Nápoly után - második legnagyobb városával ismerkedünk. Séta a félszigetre épült óvárosban, a katedrális és a Szent Miklós-bazilika megtekintése. Bari városa a XI. szá­zad­ban szerez­te meg Szent Miklós püspök földi ma­radvá­nyait a kis-ázsiai Myrából, a sír fölé emelt bazilika a román stílus igazi remekműve. (Szent Miklósnak, Myra püs­pö­ké­nek né­pies alak­ja a Mi­kulás, aki de­cember 6-án aján­dékot hoz a gye­re­kek­nek.)
Bari után látogatást teszünk a castellanai bar­lang­rend­szer­ben (az e­gyik leg­szebbnek tartott csepp­kő­bar­lang Európában), majd a trullik városa, Albe­ro­bello következik. A trullik ősi, fehérre meszelt há­zacs­kák, jellegzetes kúp alakú tetővel – Apulia egye­dül­álló építményei. Alberobello egyes negyedei csak trullikból állnak, ami egészen különleges vá­ros­ké­pet ered­ményez. Kö­zös sé­ta, majd sza­bad prog­ram, lehe­tő­ség a he­lyi mű­vészek, kéz­műve­sek á­ru­i­nak tanul­má­nyo­zására, meg­vásárlására.

7. nap: Urbino

Búcsú Apuliától, utazás az Adria mentén Észak-Olaszország felé. Az Itáliai-félsziget keleti részének nagy nevezetessége Urbino városa. Az óváros szinte érintetlenül megmaradt a XV. századból, abból az időszakból, amikor Urbino a Montefeltro hercegi csa­lád ural­ma alatt a re­neszánsz mű­vészetek egyik központja volt. Nem véletlen, hogy az Urbinóban szü­letett Raffaello a re­neszánsz e­gyik legna­gyobb mű­vésze lett. Séta a városban, lehetőség a Palazzo Ducale, a pompás hercegi palota megtekintésére, mely­ben egy hí­res kép­tár is ta­lál­ha­tó.
Szállás Rimini környékén (1 éj).

8. nap:

Hazautazás a Bologna - Mestre - Ljubljana - Maribor - Tornyiszentmiklós - Nagykanizsa - Siófok útvonalon. Érkezés Székesfehérvárra és Budapestre az esti ó­rákban.

Fekvése:

Apulia (olaszul Puglia) az olasz csizma sarkában Itália 18 szárazföldi régiója közül a legnagyobbak közé tartozik. Sajnos a magyar utazók ritkán jutnak el Olaszország ezen távoli vidékére, pedig szám­talan ran­gos lát­nivalója van. E­zek közül a leg­fon­tosab­bak a követ­kezők: Lecce (a barokk Fi­ren­zéje), Ostuni (a „fe­hér vá­ros”), Albe­robello (a trullik városa), a Castellanai cseppkőbarlang és Monte SanťAngelo a csizma sarkantyújában, a Gargano-fél­szi­ge­ten.
Apulia nevezetességein kívül megnézzük a szom­szé­dos Basilicata régióban a rendkívül ér­de­kes Matera városát, hazaútban pedig Urbinót, mely valaha a reneszánsz művészetek egyik központja volt Itáliában. Az oda- és visszautazás a magyar utazók által ritkán használt A14-es autópályán történik az Adriai-tenger mentén. Az utazás során az egyik oldalon a kék Adriában, a másik oldalon pedig az Appenninek hegyvilágában gyö­nyör­köd­het­nek utasaink.

Elhelyezés:

7 éjszaka 4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.

Ellátás:

Félpanzió

SUN+ :

Félpanzió. (A vacsorák 3 fogásosak, a reggeli büfé. Figyelem: Olaszországban a büféreggelik általában egyszerűbb svédasztalt jelentenek.)

Egyéb információk:

Utazás

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata

Olaszországi idegenforgalmi adó: 2012-ben Olasz­or­szág leg­több te­le­pü­lé­sén be­ve­ze­tés­re ke­rült a szál­lo­da­hasz­ná­lat­hoz kap­cso­ló­dó ún. ide­gen­for­gal­mi adó, mely­nek mér­té­ke 1-2 euró/éj uta­son­ként, és min­den eset­ben a hely­szí­nen fi­ze­ten­dő. Elő­for­dul­hat, hogy 2013-ban az adó más olasz te­le­pü­lé­se­ken is be­ve­ze­tés­re ke­rül.
Az egyes uta­zá­sok­nál egy kö­rül­be­lü­li össze­get ad­tunk meg (tá­jé­koz­ta­tó jel­leg­gel). A hely­szí­nen euró­ban fi­ze­ten­dő adó pon­tos össze­gét a cso­por­tok in­du­lá­sa előtt kül­dött utas­tá­jé­koz­ta­tó le­vél­ben fog­juk meg­ad­ni. Meg­ér­té­sü­ket kö­szön­jük!

KÓD:fvt

Indulás Nap/éj Típus Ellátás Utazás  
Bővebb tájékoztatásért érdeklődjön irodánkban  

Felár:

Egyágyas felár:46.500 Ft
 
Olaszországi idegenforgalmi adó: kb 3 euró a helyszínen fizetendő

Az ár tartalmazza:

 

az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést

Az ár nem tartalmazza:

 

belé­pő­dí­ja­kat.

foglalás